Labelsprong D>A en levensduur verlenging Fruinlaan
De studie Robert Fruinflat is een demonstratie en een testcase om te onderzoeken of het ontwikkelde 6Emodel en aansluit op een praktische situatie. Bij aanvang van de studie zijn in hoofdlijnen de volgende uitgangspunten geformuleerd: een (administratieve) levensduur van een bestaand appartementengebouw tot 2028, een recente opwaardering van het gebouw waardoor dat in een redelijk goede staat verkeert, in de nabije toekomst een beperkt planmatig onderhoud en een energetische verbetering naar label C. In de studie is aangegeven dat een energiesprong naar label C voor het gebouw op een eenvoudige wijze is te realiseren. Daarbij wordt alleen naar de energetische verbetering van het gebouw gekeken en worden de andere aspecten uit het 6E model nauwelijks of niet verbeterd. Als alternatief is gekeken op welke wijze tot een beter resultaat kan worden gekomen, indien alle aspecten uit het 6E-model bij de case Robert Fruinflat worden betrokken en er over een langere termijn naar het gebouw wordt gekeken. Uit de studie blijkt dat een dergelijke aanpak financiëel tot de mogelijkheden behoort bij hantering van het concept Total Cost of Ownership (TCO).


De studie is in haar benadering en uitwerking bewust beperkt geweest, zonder grote invloed van een opdrachtgever, zodat deze studie op meerdere vergelijkbare gebouwen van toepassing zou kunnen zijn.
Het ontwerp en de studie kunnen een verdiepingsslag verkrijgen, indien een grotere afstemming op de
ambities en mogelijkheden van de eigenaar met haar gebruikers tot stand komt.
In een vervolgfase zouden de mogelijkheden in een dialoog besproken moeten worden om de huidige
uitgangspunten en beleidskaders m.b.t. het beheer van het bestaande vastgoed in een ander perspektief
te kunnen plaatsen, mede in het licht van de huidige economische situatie en de duurzaamheidsgedachte
voor het bestaande vastgoed

  << terug naar projectoverzicht
    Prof. Cobbenhagenlaan 101 5004 JE Tilburg    013 532 14 50    info@green-core.nl