HET ONTWERPPROCES

Gestart wordt met een nulmeting van het object.
Dit is een rapportage van waarnemingen en een inventarisatie middels vragenlijsten.

Naast de nulmeting is ook de ambitie van de opdrachtgever belangrijk. Om deze ambitie te kunnen bepalen dient tevens inzicht in het resultaat van alle keuzemogelijkheden te worden verstrekt. Ook de financiering van de diverse keuzes wordt daarin meegenomen. Een afweging van de diverse oplossingen leiden tot een optimale definitie van het project.
Indien van toepassing speelt bewonersparticipatie hierin een belangrijke rol.

Ambities kunnen bijvoorbeeld zijn:
het verbeteren van het energielabel met meer dan één sprong
energieneutrale woningen
passief woningbouw concept.

De projectdefinitie geldt als uitgangspunt voor het te maken ontwerp. Gezamelijk worden de uitgangspunten voor het uitvoeringstraject geformuleerd.

DE UITVOERING

Een zorgvuldige uitvoering van de werkaamheden is door de jarenlange ervaring een vanzelfsprekendheid voor de uitvoerende bedrijven van GreenCore.
Echter, een continue betrokkenheid van de adviserende en toeleverende bedrijven is essentiëel om tot een juiste verwerking van materialen en installaties te komen. Zij zullen danook regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats.
De toe te passen producten, maar ook onderaannemers en installateurs en uitvoerende partijen zullen zorgvuldig worden gekozen. GreenCore maakt daarbij gebruik van een groot netwerk van leveranciers en onderaannemers die hun kwaliteit en betrouwbaarheid reeds veelvuldig hebben bewezen!

DE GEBRUIKSFASE

Het eindresultaat is niet geslaagd indien de afspraken niet worden nagekomen en het gebruik van de woning niet aan de verwachtingen voldoet.
Het monitoren van het gebruik en klachtenbeheer vormen onderdelen van het gehele proces.

Voor particulieren uit Tilburg is door de gemeente Tilburg een Garantiefonds opgericht om gemaakte afspraken over de verwachte verbeteringen in het energieverbruik in financieel opzicht daadwerkelijk na te kunnen komen.
Om hierop aanspraak te kunnen maken dienen de werkzaamheden uitgevoerd te worden door geselecteerde ondernemingen.
GreenCore is één van de geselecteerde ketensamenwerkingen die ook het contact met de gemeente Tilburg kan verzorgen.

 
    Prof. Cobbenhagenlaan 101 5004 JE Tilburg    013 532 14 50    info@green-core.nl